ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Business Controller.

Omschrijving opdracht:
Team control is een relatief klein team van 8 medewerkers binnen de staf van de politie eenheid Oost Brabant. Onder leiding van de eenheidscontroller en met collega's ondersteun je de uitvoering van beleid door het monitoren, analyseren en duiden van de stand van zaken op de vele doelstellingen van de eenheid en diens onderdelen. Het team is groeiende van operational control naar integrale control.

Doelstelling:
Je analyseert de resultaten en effecten van de uitvoering door monitoring en evaluatie. Je adviseert over bijsturing en levert ook zelf (deel)producten en beantwoordt informatieverzoeken, waarbij je uit diverse specialistische methoden en technieken kiest. Je bent in staat om zelfstandig onderwerpen en/of producten op te pakken en af te ronden en je bevordert hierin ook de deskundigheid van collega's. Je analyseert de prestaties van de operatie en het gemandateerde beheer aan de eenheidsleiding en rapporteert hierover.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De eenheidscontroller en het hoofd staf zijn eindverantwoordelijk voor de op te leveren (deel)rapportages, annotaties en sturings- en verantwoordingsoverzichten. Eindverantwoordelijk op de integrale sturing is de eenheidsleiding / politiechef. Verder bestaat er een control netwerk in de gehele Nationale Politie met een directeur F&C die functioneel stuurt.

Omschrijving taken:
In goede samenwerking met andere afdelingen lever je een bijdrage aan het vaststellen van de regionale en onderdeels doelstellingen vanuit de landelijke prioriteiten en vanuit het Regionaal Beleidsplan. In nauwe samenwerking met de andere stafafdelingen, bijvoorbeeld met Communicatie en Bestuurs-ondersteuning, stel je (delen van) het jaarverslag van de eenheid op, evenals (delen van) het bedrijfsplan. Daarnaast verzorg je stuur- en verantwoordingsrapportages waarin de landelijke prioriteiten en afspraken met het OM en (interne) bedrijfsvoeringthema's gemonitord worden. Je bereidt de voortgangs- en managementgesprekken van de eenheid, de districten, diensten en teams voor. De eenheidsleiding, sectorhoofden en teamchefs geef je proactief gevraagd en ongevraagd advies. Je ondersteunt bij audits en kwaliteitsprojecten ten behoeve van leren en verbeteren.

Contacten:
Je onderhoudt en breidt je interne (binnen de eenheid) en externe (onderdelen nationale politie en/of ketenpartners) uit.

Inzet in de lijn of project:
Je bent werkzaam in de staf van de politie eenheid Oost Brabant en kunt naast je werkzaamheden in de planning en control cyclus ook worden gevraagd te ondersteunen bij de implementatie van diverse lopende projecten.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 22-06-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 21-05-2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring als Businesscontroller, of gelijkwaardig (gelijkwaardig is met de werkzaamheden zoals benoemd in het functieprofiel).
4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het ondersteunen-, of uitvoeren van audits en kwaliteitsprojecten binnen Business Control.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt werkervaring met het uitvoeren, monitoren en analyseren (van effecten en resultaten), van reeds bepaalde doelstellingen.
2. Je hebt werkervaring met adviseren op bijsturing van processen.
3. Je hebt werkervaring met het beantwoorden van informatieverzoeken, waarbij je diverse specialistische methoden en technieken kiest.
4. Je hebt kennis van- of werkervaring binnen de Politieorganisatie of grote (1000+) publieke organisaties.
5. Je hebt werkervaring met het verzorgen van stuur- en verantwoordingsrapportages en het voorbereiden van hieruit vloeiende voortgangs- en managementgesprekken.
6. De gevraagde opleiding bij eis 2 (Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau), is bij voorkeur richting (Bedrijfs)economie, Bedrijfskunde, of een andere voor deze aanvraag relevante richting. Losse trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Competenties:
- Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
- Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Gezag: Maakt een stevige en betrouwbare eerste indruk op anderen, handhaaft deze en handelt met impact.
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Bosch
Startdatum: 22-06-2020
Duur: 21-06-2021
Optie op verlenging: optioneel en waarschijnlijk
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-04-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 15/16

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Business Controller, Business, ControllerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Bosch
provincie:
Noord-Brabant
uurtarief:
marktconform
start project:
22-06-2020
referentie:
ITC-ICI05223
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
26-03-2020 09:03:36