Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT34246
Omgeving: Utrecht / Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 25,5 maand
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-32
Intakegesprek: Week 40/41
Sluitingsdatum: Maandag 28 september om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Programme Management Officer (PMO) voor 24 tot 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Veilige en rechtvaardige samenleving
De bedoeling van het strafrecht is om een eerlijke en tijdige reactie te geven op crimineel gedrag. Het strafrecht is daarbij geen doel op zich maar maakt onderdeel uit van een breder repertoire van interventies die bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om de bijdrage van het strafrecht te vergroten is het nodig dat een veel groter deel van de incidenten tegen burgers tot een strafrechtelijke afdoening komt, dat recidive wordt teruggedrongen en dat het strafrecht onderdeel vormt van een integrale veiligheidsaanpak. De inzet daarbij is om meer aan de voorkant van de problematiek te komen. Waar het strafrecht vooral achteraf en repressief ingrijpt, is het ook zinvol om de instroom in het strafrecht te beperken door preventief op te treden.

Nieuwe vormen van samenwerken
Voor deze integrale veiligheidsaanpak is samenwerking met partners buiten de keten nodig. De strafrechtketen positioneert zich dan als één van de spelers die samen met organisaties vanuit bijvoorbeeld de zorg, wonen, werk en inkomen zorgt voor een samenstel van interventies. Die kunnen bestaan uit vrijspraak of straffen en vergelden en zorgen er ook voor dat de persoon in kwestie niet meer terugkomt in de keten. De politie, het OM, de rechtspraak en de uitvoeringsinstanties hebben hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid en ze organiseren hun samenwerking in de vorm van diensten. Dit maakt het mogelijk dat de traditionele ketenpartners niet alleen lineair en met elkaar samenwerken. Ze kunnen ook samenwerken in wisselende coalities met nieuwe partners zoals zorginstellingen, onderwijs, burgers en bedrijven. Deze vorm van werken stelt nieuwe eisen aan de informatievoorziening.

Dienstverlening en samenwerkingsafspraken
In de huidige opzet van de informatievoorziening wisselen de partners in de strafrechtketen gegevens uit door ze in dossiervorm te kopiëren en te transporteren. Deze werkwijze brengt als risico met zich mee dat gegevens niet goed beheerd worden, niet tijdig beschikbaar zijn, dat er fouten optreden, dat gegevens niet actueel gehouden worden en dat gegevens niet gemakkelijk vindbaar en toegankelijk zijn. De oplossing hiervoor is om gegevens eenduidig te beheren en ze voor ketenpartners als dienst beschikbaar te stellen en om de samenwerking te organiseren door het maken van afspraken op koppelvlakken. Dit heeft als voordeel dat ketenpartners met behoud van hun eigen rechtstatelijke verantwoordelijkheid informatie kunnen delen en samenwerken. Ketenpartners kunnen hierbij hun eigen voorzieningen inrichten en hun eigen ontwikkeltempo aanhouden. De gegevens kunnen beter worden beheerd en actueel gehouden doordat noodzakelijke redundantie wordt gecontroleerd. Fouten in de vastlegging kunnen vroegtijdig worden onderkend en in samenwerking worden hersteld. De gegevens kunnen bovendien op verschillende manieren worden gecombineerd: in de vorm van dossiers maar ook rond personen (voor de persoonsgerichte aanpak), fenomenen, gebeurtenissen, locaties, etc. Deze gegevensdiensten zijn vervolgens niet alleen voor de ketenpartners in enge zin beschikbaar maar kunnen ook gebruikt worden voor dienstverlening aan een bredere kring van betrokkenen.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Om de informatievoorziening op deze manier te organiseren is naast de samenwerkingsafspraken ook een minimale set van gemeenschappelijke voorzieningen nodig waaronder: federatieve toegang, knooppunten (als samenhangend stelsel van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling), doelgroepenportalen, digitale handtekeningen met een gemeenschappelijke validatieservice, een ketenbreed nummerstelsel en een track & trace-voorziening. In deze lijst van noodzakelijke voorzieningen zijn er bestaande voorzieningen en voorzieningen die nog gerealiseerd moeten worden door het (deel)programma Ketenvoorzieningen als onderdeel van het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Programme Management Officer (PMO) voor het programma Ketenvoorzieningen
Momenteel bevindt het programma Ketenvoorzieningen zich in de initiatiefase. Komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van een routekaart (‘roadmap’) voor de realisatie, waarna in de rest van 2021 en geheel 2022 de focus komt te liggen op de totstandkoming van deze ketenvoorzieningen. Daarmee gaat het team uitbreiden en zal tevens de rapportagelast toenemen. Om die reden wordt een PMO aangetrokken.

De PMO vormt primair de 'ogen en oren' van de Programmamanager Ketenvoorzieningen die gericht zijn op de interne programma-organisatie. De Programmamanager Ketenvoorzieningen wordt daardoor in staat gesteld om het programma in de dynamiek van zijn omgeving te managen zonder daarbij aandacht te verliezen voor programma-interne zaken. De PMO ondersteunt daarnaast de Programmamanager Ketenvoorzieningen bij de inrichting van het programma en het programmamanagementteam (PMT) Ketenvoorzieningen met plannen, begroten en verantwoorden.

Het programma is omvangrijk en zeer complex van aard en kent tevens een hoog politiek afbreukrisico. Gewerkt wordt onder hoge druk en met een veelheid aan belanghebbenden en organisatieculturen. Om succesvol te zijn, wordt vanuit het programma nauw samengewerkt met partijen in en betrokken bij de strafrechtketen. Relaties met belanghebbenden zijn vaak gevoelig en moeten met zorg worden behandeld. Er wordt van de PMO verwacht dat deze goed kan bewegen in een omgeving als deze.

Gezien het grote ICT-component in dit programma is affiniteit met ICT nodig. De PMO haalt voldoening uit het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen, begrotingen en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar proactieve en ondersteunende opstelling.

Taken/werkzaamheden:

De PMO wordt ingezet voor de ondersteuning van de Programmamanager en het PMT bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de PMO onder meer de volgende taken nauwgezet uit:

Bewaken van het programmadossier en het initiëren, inrichten, beheren en verbeteren van de programma-controls, waaronder: planning, begroting, voortgangsrapportages, issue- en risicoregister, contracten, urenadministratie en financiële administratie.
Ondersteunen bij het in kaart brengen en bewaken van afhankelijkheden tussen de onderliggende projecten en tussen het programma en de lijnorganisaties.
Consolideren en analyseren van voortgangsrapportages van de (deel)projecten, en het opstellen van de (concept) maandrapportage.
Signaleren van (dreigende) afwijkingen aan de programmamanager. Bijvoorbeeld ten aanzien van planning, budget, kwaliteit en verstoringen.
Beheren van de financiële administratie van het programma in nauw overleg met de Programmamanager Ketenvoorzieningen en de programmacontroller van PDSK.
Begeleiden van het inhuur- of detacheringsproces van medewerkers.
Overige activiteiten ter ondersteuning van het programma(management)team.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal een afgeronde academische opleiding.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een overheidsomgeving als projectleider, Project/Programme Management Officer of een vergelijkbare rol/functie in projecten waarin ICT een hoofdrol speelt.
Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Excel en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van draaitabellen, -grafieken en dashboards.
Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met het gebruik van MS Powerpoint en/of MS Visio en heeft ervaring met het geheel zelfstandig maken en onderhouden van stroomschema’s, organogrammen en infographics.
Je bent minimaal PRINCE2 Practitioner, IPMA-D of IPMA PMO gecertificeerd.
Je hebt kennis van de inrichting van de strafrechtketen en heeft aantoonbare ervaring in vergelijkbare rollen in organisaties die onderdeel uitmaken van de strafrechtketen.
Je hebt minimaal 2 relevante referenties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt projectervaring in een coördinerende rol of als PMO in de context van keteninformatisering/-samenwerking.
Je hebt ervaring met een coördinerende rol of als PMO binnen een meerjarig ICT-project of -programma.
Je hebt ervaring binnen het Ministerie van Justitie, de strafrechtketen of het programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK).

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
Zo snel mogelijk
referentie:
ITC-BTIT34246
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
16-09-2020 16:50:20