ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider Moderniseren Werkdomein.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein.
- Verbeteren van de dienstverlening.
- Een efficiënte- en wendbare organisatie.
- Anticiperen op de toekomst.

Over de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden:
Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden. Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om is gemeenten in staat stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Doorontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. De senior projectleider Moderniseren Werkdomein, is verantwoordelijk voor het programma Moderniseren Werkdomein (MW); gemeentelijke informatievoorziening. Gemeenten en UWV werken samen bij het matchen van werkzoekenden op vacatures. Hiervoor gebruiken de gemeenten officieel de applicaties SONAR en WBS van het UWV. Gemeenten hebben echter een bredere opgave, vanuit de decentralisatie en vanuit hun begeleidingsrol van kwetsbare klantgroepen. Moderniseren Werkdomein is opgestart vanuit het idee om de samenwerking niet meer via de landelijke (UWV-applicaties) tot stand te brengen, maar door gegevensuitwisseling. Daarbij krijgen de gemeenten een betere uitgangspositie om hun kwetsbare klantgroepen effectief te begeleiden naar maatschappelijke participatie en werk naar vermogen.

Omschrijving opdracht:
‘Moderniseren Werkdomein’ (MW) leidt tot een concrete gemeentelijke visie, tot alternatieven en een oplossingsrichting voor een efficiënte gegevensuitwisseling in het werkdomein als geheel. Een digitale gegevensuitwisseling met UWV, met andere gemeenten, maar ook met andere instanties, met private partijen en met inwoners. Doel daarbij is tot een betere dienstverlening en samenwerking te komen op het gebied van begeleiding, re-integratie en toeleiding naar werk, zowel per organisatie, als op de gezamenlijke Werkgeverservicepunten (WSP). Inherent hieraan is het verbinden van de lopende trajecten in het werkdomein met elkaar op inhoud, onderlinge impact en integraliteit, zowel voor werkgeversdienstverlening, als werkzoekendendienstverlening waarbij de uitgewerkte visies en de bijbehorende informatievoorziening(en) leiden tot een gedragen gemeentelijk standpunt ten aanzien van begeleiding, re-integratie, matching en de bijbehorende samenwerkingsvorm en informatievoorziening met UWV.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:
- Opstellen, bijstellen en afstemmen met het management van de VNG van het projectplan en de tactische aanpak.
- Uitvoering hieraan geven met het team Werk & Inkomen van VNG-R, in samenspraak met VNG-Beleid en VNG-TIS.
- Zorgdragen voor integraal overzicht, afstemming van de gedragen visievorming binnen het interdisciplinaire team met de andere betrokken onderdelen van de VNG, DIVOSA, Cedris, UWV, IB, BKWI, SZW en het gemeentelijk veld op MT-niveau.
- Toetsen en uitdragen van deze visie in de gemeentelijke omgeving, inclusief de SW-leveranciers, en specifiek richting SZW en UWV bij de verdere concretisering van het traject ‘Moderniseren Werkdomein’. op bestuurlijk- en managementniveau.
- Leiding geven aan de realisatie van een nieuw architectuurontwerp, onderliggend aan de nieuwe manier van samenwerking in de Werkketen, op bedrijfsvoerings- en gegevensniveau.
- Komen tot gezamenlijke plannen met SZW en UWV en tot pilots in de uitvoering met UWV, gemeenten en SW-leveranciers.
- Beïnvloeden van de betrokken organisaties op tactisch, strategisch- en bestuurlijk niveau.
- Inventariseren en bijeenbrengen van UWV, SVB, IB, BKWI, DIVOSA, Cedris, SZW en BZK op het gebied van WERK, met een landelijke, of regionale impact en/of een gemeentelijk Informatievoorzieningscomponent.
- Organiseren multidisciplinaire samenwerking (domein-, kennis- en organisatie-overstijgend) en sturen op- de integraliteit van de visievorming en de beleids-ontwikkeling ten aanzien van dienstverleningsconcepten, architectuur- en procesprincipes, informatievoorzieningen en gegevensuitwisseling in de overheidsketens en met de private partijen binnen de werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening.
- Organiseren van een multidisciplinair team binnen de VNG op Werkthema’s (financiën, sociaal domein, domein / beleid, informatiesamenleving, realisatie) t.b.v. kennisuitwisseling tussen de trajecten en de onderlinge verhoudingen binnen de werkgeversdienstverlening en werkzoekendendienstverlening.
- Monitoring van bestuurlijke en inhoudelijke Werkthema’s en die ter afstemming, of advisering bespreken met de VNG-commissies Participatie, Schulden en Inburgering (PSI) en ‘Informatiesamenleving’.
- Contacten leggen en onderhouden op management en bestuurlijk niveau met andere trajecten en projecten binnen het W&I-domein en daarbuiten, zoals Verbinden Schuldendomein, Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen, Doorontwikkelen SUWI en de projecten bij Zorg & Ondersteuning, Inburgering, Onderwijs en Veiligheid (Sociaal Domein).
- Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse en privacy-aspecten (AVG) als onderdeel van de reguliere keteninformatisering, in afstemming met VNG, IB, BKWI, UWV en SZW en de bijbehorende reguliere keten-governance.
- VNG-interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Moderniseren Werkdomein, zowel inhoudelijk, als financieel.
- Planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het actieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk / VUM’ bij SZW.
- Integrale afstemming en coördinatie van de inzet van capaciteit en expertise (inkomen, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, etc.) op het maken van ontwerpen en analyses en afstemming daarover met de ketenpartijen (resource management).

Resultaat van de opdracht:
- Een inventarisatie en indeling van de relevante trajecten in en om het Werkdomein, weergegeven in een digitale ‘etalage’.
- Verbonden en samenhangende visievorming en de beleidsontwikkeling tussen de trajecten in het gemeentelijk veld en met de ketenpartners. ten aanzien van dienstverleningsconcepten, architectuur- en procesprincipes, informatievoorzieningen en gegevensuitwisseling in de overheidsketens en met de private partijen.
- Aangehaakte gemeenten middels voorlichting via de communicatiekanalen van VNG-Realisatie en VNG-Beleid.
- Draagvlak voor het traject ‘Moderniseren Werkdomein’ (en gemeentelijk standpunt) binnen de VNG, UWV, DIVOSA, Cedris en SZW bij de overlegorganen (zoals VNG fora in de Expertgroepen Werk en Inkomen) in de Werkketen.
- Uitgevoerde pilots waarin (deel-)concepten zijn beproefd, in samenwerking met UWV, SZW, gemeenten en leveranciers.
- Gerealiseerde programmaproducten van zowel het gemeentelijke plan, als het op de werkketen gerichte projectplan van de VNG.
- Afgestemde Implementatie- en Transformatieplannen waarmee het werkdomeinen kan worden gemoderniseerd in de gemeentelijke uitvoering en met publieke partijen, UWV SW-leveranciers en werkgevers.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding.
4. Je hebt aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau.
5. Je hebt meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, over de vigerende- en toekomstige wetgeving specifiek in de domeinen: Werk & Inkomen en Zorg. Geef hiervan voorbeelden in de motivatiebrief. • Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring van de arbeidsmarkt, in de afgelopen 5 jaar, en de kandidaat is in staat om innovaties die hier plaatsvonden (binnen dienstverlening en informatievoorziening) mee te nemen naar het programma. Geef hiervan voorbeelden in de motivatiebrief.
6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opbouwen van netwerken met bestuurders en ambtenaren op tactisch- en strategisch niveau in gemeenten en andere organisaties in de omgeving van gemeenten op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg. • Minimaal 5 jaar ervaring in de profit- en/of in de nonprofit sector in het werkdomein bij het matchen van kandidaten op uitvoerend, inhoudelijk- en op tactisch beleidsmatig niveau.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring in hoe werkzoekenden maatschappelijk fit en/of werkfit gemaakt kunnen worden en wat hiervoor nodig is qua bedrijfsprocessen. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategisch- en tactisch niveau. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het verbinden van politieke ambities met maatschappelijke doelen en het aandragen van bedrijfskundige oplossingen. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
4. Je hebt aantoonbare werkervaring in de ketensamenwerking met het UWV / gemeenten / bemiddelingspartijen en/of werkgevers. Geef voorbeelden in de motivatiebrief.
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het aansturen van een middelgroot team (max 10 personen) en in staat om het team te motiveren, te sturen en het behalen van mijlpalen. Benoem voorbeelden in motivatiebrief
6. Je hebt een afgeronde Bedrijfskundige opleiding op HBO of WO niveau.

Competenties:
- Gericht op samenwerking
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Klantgericht
- Zelfstandig en planmatig
- Communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk
- In staat om partijen te verbinden (op inhoud en relatie)
- Enthousiasmerend
- Analytisch sterk
- Omgevingsbewust
- Flexibel
- Omgaan met belangentegenstellingen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 11-11-2019
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: in overleg
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 08-11-2019 tussen 14:00 – 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Senior Projectleider Moderniseren Werkdomein, Senior, Projectleider, Moderniseren, WerkdomeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
11-11-2019
referentie:
ITC-ICI03681
duur opdracht:
1 maand
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
10-10-2019 15:26:50