ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Senior projectleider/analist Verkenning ICT-scenario’s.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
-Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal-, fysiek- en veiligheidsdomein;
-Verbeteren van de dienstverlening;
-Een efficiënte- en wendbare organisatie;
-Anticiperen op de toekomst.

Over het Basisteam Ontwikkelen Domeinen/Programma Verbinden Schuldendomein:
Het Basisteam Ontwikkelen Domeinen ondersteunt gemeenten met collectieve oplossingen voor vraagstukken op specifieke beleidsdomeinen. Het team verbindt de expertise en instrumenten uit de basisteams van VNG Realisatie met ‘beleidsrijke’ domeinen, zoals het sociaal domein, het fysiek domein en de lokale democratie. De programma’s en projecten van het team zijn vaak ingebed in een keten. Enkele voorbeelden van de aandachtsgebieden van het team zijn Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Wmo en jeugdhulp, PGB en Digitaal Stelsel Omgevingswet. Binnen de Unit Domeinen is er het Programma Verbinden Schuldendomein. De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten. Het programma Verbinden Schuldendomein verbindt de wetstrajecten, projecten en opschaalbare initiatieven. De implementatie kan hierdoor in samenhang worden georganiseerd met als doel dat gemeenten hun inwoners daadwerkelijk kunnen helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van nieuwe risicovolle schulden. De focus ligt daarbij op advies en ondersteuning vanuit informatiekundige oplossingen. Een groot deel van de trajecten op het gebied van schuldhulpverlening maakt gebruik van gegevens uit het domein van Werk en Inkomen (gemeenten, UWV, SVB). Binnen dit thema werkt de VNG nauw samen met werk- en inkomenpartners en andere partijen, in opdracht van het ministerie van SZW. Daarbij zoeken we continue de verbinding met andere betrokken domeinen en ministeries. Want schuldhulpverlening gaat over dienstverlening die bij uitstek domeinoverschrijdend is. Verbinden Schuldendomein adviseert het ministerie van SZW en belangrijke ketenpartners op het gebied van informatievoorziening bij actuele wetswijzigingen rond schuldhulpverlening. Ook brengen wij landelijke, lokale en regionale initiatieven rond de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen worden. We ondersteunen gemeenten bij de implementatie van vier wetten: - de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), - het adviesrecht gemeenten bij schuldenbewindzaken (Ags), - de wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBvv), - de maatregel verbreding beslagregister (vBr).

Omschrijving opdracht:
De Wgs is één van de wetten die gemeenten het komende jaar zullen invoeren. Ter voorbereiding van de implementatie ondersteuning voert VNG een impactanalyse en een ICT-scenario verkenning uit. De verkenning naar ICT-scenario’s moet inzicht bieden in het gewenste voorkeurscenario voor gegevensuitwisseling van identiteits-, inkomens- en vermogensgegevens in het kader van de Wgs.

Er zijn drie scenario’s die moeten worden verkend:
1. Gegevensverstrekking via integratie (inlezen) in de applicaties voor schuldhulpverlening.
2. Gegevensverstrekking via een raadpleegvoorziening.
3. Een alternatief dat aan de uitgangspunten voldoet. Elk van deze scenario’s moet worden geanalyseerd aan de hand van een zevental programmalijnen. Voor de ICT-scenario-analyse is in samenwerking met BKWI, IB, NVVK en SZW een aanpak uitgewerkt. De senior projectleider krijgt de opdracht om deze aanpak vorm te geven en uit te voeren. De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een met gemeenten afgestemde rapportage. Om tot die rapportage te komen worden de volgende activiteiten uitgevoerd: deskresearch, expertsessie, interviews met gemeenten, analyseren van input, toetsen bij klankbordgroep, vastleggen resultaten en adviseren over vervolgacties. De analyse vormt de basis voor bestuurlijke besluitvorming. Het kunnen zorgdragen voor en kunnen formuleren van een goed onderbouwd en gedragen advies is belangrijk. De besluitvorming op basis van de analyse/het advies is namelijk richtinggevend voor het portfolio en de daarbij behorende inzet van middelen.

Het uitvoeren van de verkenning vraagt van de senior projectleider/analist een open en onderzoekende houding. U beschikt over ruime werkervaring en bent tegelijkertijd in staat uw persoonlijke mening opzij te schuiven. U bent in staat de rode draad uit een combinatie van bureaustudie en de input van veel stakeholders te halen en feiten van meningen te scheiden. U kunt zich baseren op inhoudelijke kennis over gemeentelijke uitvoering en e-overheid ontwikkelingen, maar bent ook in staat uit de expertrol te blijven en de rol van praktijkonderzoeker op zich te nemen. Voor deze rol is het belangrijk om makkelijk te schakelen met verschillende mensen. Daarnaast is het van belang dat kandidaten helder, gestructureerd en to the point bevindingen op kunnen schrijven. Ervaring met het werken in een omgeving waar (ogenschijnlijk) tegengestelde belangen bestaan is van belang. Je ziet dit eerder als een uitdaging, waarin jij bij kunt dragen aan ‘betere besluitvorming’. In deze opdracht wordt nauw samengewerkt met de projectleider Impactanalyse WGS. Voor zover mogelijk worden aanpak en planning samen uitgewerkt, waarin ieder een eigen rol heeft. Het proces wordt begeleid door een begeleidingscommissie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
De senior projectleider/analist:
1. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht Verkenning ICT-scenario’s uitwisseling persoonsgegevens t.b.v. Wgs in samenwerking met NVVK, BKWI en IB;
2. Levert een verkenning waarin betrokkenen en belanghebbenden zich herkennen, alsmede voorstellen en planningen voor vervolg, op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden
3. Is verantwoordelijk voor realisatie binnen planning en budget;
4. Onderhoudt contact met opdrachtgever en stakeholders;
5. Voorbereiden en uitvoeren van begeleidingscommissie (VNG, SZW)
6. Rapporteert periodiek aan opdrachtgever (VNG, SZW).

Resultaat van de opdracht:
Het beoogd resultaat van deze opdracht is:
1. Draagvlak voor de uitgevoerde analyse van de betrokken partijen; stakeholders herkennen zich in de analyse
2. Rapportage Verkenning ICT-scenario’s welke inzicht biedt in de voor- en nadelen van de verschillende opties
3. De rapportage bevat ten minste:
a. Analyse van gegevensberichten;
b. Analyse van mogelijkheden van leveranciers;
c. Analyse van de mogelijkheden van bronnen;
d. Aanpak voor het aansluiten van een nieuw gebruikersnetwerk;
e. Aanpak voor ontwikkeling instrumentarium voor verantwoord gebruik;
f. Voorstel voor inregelen beheer en ketencab;
g. Inzicht in synergie-effecten met andere wetten en informatievoorzieningen in het schuldendomein. Het resultaat biedt de begeleidingscommissie voldoende houvast en vertrouwen, zowel in proces als product, voor het maken van een afgewogen besluit voor één van de scenario’s.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding op bestuurskundig, bedrijfskundig of informatiekundig gebied.
4. Je hebt minimaal zeven jaar ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) met processen en informatievraagstukken in het suwi-domein (werk en inkomen).
5. Je hebt drie jaar ervaring met analyseren van beheerorganisatie.
6. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als onderzoeker met het uitvoeren van onderzoeken (minimaal drie voorbeelden blijkend uit motivatie inclusief beschrijving project en rol).
7. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met projectmanagement (opgedaan in de laatste tien jaar in de rol van projectleider).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met werken binnen of samen met gemeentelijke overheid gedurende de afgelopen tien jaar.
2. Je beschikt over ervaring met werken in ketens, m.n. in de suwi- en schuldenketen.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi)
4. Je hebt aantoonbare kennis van GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi).
5. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met projectmanagement (opgedaan in de laatste tien jaar in de rol van projectleider).

Competenties:
A. Generieke competenties voor alle VNG Realisatie functies:
- Resultaatgerichtheid
- Klantgerichtheid.
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Integriteit
- Zelfontwikkeling

B. Specifieke competenties voor de projectleidersrol:
- Analyseren
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
- Overtuigingskracht
- Plannen en organiseren

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag, Utrecht, alsmede thuiswerken
Startdatum: zsm
Duur: 30 september 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: Maximaal 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-06-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 8 juni 2020 , van 15:15 tot 18:00 uur. Via teams

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: project, manager, analist, ict, gemeente, overheidOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag, Utrecht, alsmede thuiswerken
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO05634
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
23-05-2020 11:22:05